MANCEBO FREYR

Código: 487

MANCEBO FREYR

Altura Total: 157 cm
Largura: 40,5 cm
Profundidade: 35 cm